بهاره کیان افشار .
و گاه هزار پيچ ميخورد "ذهن من" 
و هزار تاب رقصان...
و لرزش گاه به گاه "باورهايم" ؛
-هر چند هم كه به روز است-
ترديد كار خوش را ميكند با انها... class=
. و گاه هزار پيچ ميخورد "ذهن من" و هزار تاب رقصان... و لرزش گاه به گاه "باورهايم" ؛ -هر چند هم كه به روز است- ترديد كار خوش را ميكند با انها...ثبت دیدگاه شما