الناز شاکردوست اونطورى بهم نگاه نكن! حواسم بهت هست صحراخانُم
هنوزم روى پرده سينما دارى نفس مى كشى آره؟... نترس، از اون رو هم كه برت دارن باز تموم نمى شى دختر، من ايمان دارم! تو مى مونى حتى وقتى كه من نباشم 💙
.
.
.
.
.
النـاز_پائيز١٣٩٦
Photo by @ahmadreza_shojaei
#خفه_گی class=
اونطورى بهم نگاه نكن! حواسم بهت هست صحراخانُم هنوزم روى پرده سينما دارى نفس مى كشى آره؟... نترس، از اون رو هم كه برت دارن باز تموم نمى شى دختر، من ايمان دارم! تو مى مونى حتى وقتى كه من نباشم 💙 . . . . . النـاز_پائيز١٣٩٦ Photo by @ahmadreza_shojaei #خفه_گیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران