مهراوه شریفی نیا 🌹ا 
عكسى از حسن هندى 
براى گفتگو با روزنامه ى صبا 
درباره ى فيلم "قصه ها". @mhhendi 
@sabanewspaper class=
🌹ا عكسى از حسن هندى براى گفتگو با روزنامه ى صبا درباره ى فيلم "قصه ها". @mhhendi @sabanewspaperثبت دیدگاه شما