نگار جواهریان •
درباره ي بيماري هايي كه نمود فيزيكي دارند اصلاً نميتوان بدون تحقيق و مراجعه به نمودهاي واقعي بازي كرد. لااقل من اين روش را بلد نيستم،چون هم به بيماران احساس تعهدحس ميكنم و هم ميدانم كه بازي ام تصور عمومي را نسبت به اين بيماران شكل ميدهد و برايم مسئوليت اخلاقي ايجاد ميكند. اگر در بازي ام تصوير غلط يا ناخوشايندي از بيماران ارائه دهم به سختي ميتوان آن را از حافظه ي جمعي پاك كرد.
#رفتن_تا_ته_اقيانوس #اينجا_بدون_من #نگارجواهريان #ماهنامه_سينمايي_فيلم #گفتگو #شهريور٩٠ #ادمين
@filmmonthly.official class=
• درباره ي بيماري هايي كه نمود فيزيكي دارند اصلاً نميتوان بدون تحقيق و مراجعه به نمودهاي واقعي بازي كرد. لااقل من اين روش را بلد نيستم،چون هم به بيماران احساس تعهدحس ميكنم و هم ميدانم كه بازي ام تصور عمومي را نسبت به اين بيماران شكل ميدهد و برايم مسئوليت اخلاقي ايجاد ميكند. اگر در بازي ام تصوير غلط يا ناخوشايندي از بيماران ارائه دهم به سختي ميتوان آن را از حافظه ي جمعي پاك كرد. #رفتن_تا_ته_اقيانوس #اينجا_بدون_من #نگارجواهريان #ماهنامه_سينمايي_فيلم #گفتگو #شهريور٩٠ #ادمين @filmmonthly.officialثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران