شیلا خداداد تمامى آدمها مى آيند و مى روند. اين ماندن است كه هنر ميخواهد. هميشه نامتان، يادتان و شرفتان در تاريخ اين سرزمين جاودان خواهد ماند. class=
تمامى آدمها مى آيند و مى روند. اين ماندن است كه هنر ميخواهد. هميشه نامتان، يادتان و شرفتان در تاريخ اين سرزمين جاودان خواهد ماند.ثبت دیدگاه شما