فاطیما بهارمست اگر دست من بود خواب تو را مي كشيدم.
اما چه كنم ، به خواب اعتمادي نيست 
اين بيداري هاي شبانه ، من به فكر تو ، به بهانه ي خودم 
تو به فكر خودت ، به بهانه ي من ، عجيب، لذت دارد . 
مهم ،تلاقي لحظه هاست ، حتي براي چند دقيقه .
براي تو بايد بيداري كشيد . class=
اگر دست من بود خواب تو را مي كشيدم. اما چه كنم ، به خواب اعتمادي نيست اين بيداري هاي شبانه ، من به فكر تو ، به بهانه ي خودم تو به فكر خودت ، به بهانه ي من ، عجيب، لذت دارد . مهم ،تلاقي لحظه هاست ، حتي براي چند دقيقه . براي تو بايد بيداري كشيد .ثبت دیدگاه شما