علی شادمان كورد مظلوم 
كورد مظلوم 
كورد مظلوم 
بِِمرم اَراتان ، 
خين بگيرووِم اراتان ... class=
كورد مظلوم كورد مظلوم كورد مظلوم بِِمرم اَراتان ، خين بگيرووِم اراتان ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


...
:(