هنگامه قاضیانی دشت قلبم شقايق هاي عشق شمارا هروز به خورشيد مي سپارد و هر شب به ماه اوازه خوان .. بيا در عصر تنهايي نت هاي غريب عشق،  ما عاشق باشيم اي مسافر خاطره بر دوش زمان اي هم قبيله .. عكس از الهه هنر و زيبايي : @blackswann777 class=
دشت قلبم شقايق هاي عشق شمارا هروز به خورشيد مي سپارد و هر شب به ماه اوازه خوان .. بيا در عصر تنهايي نت هاي غريب عشق، ما عاشق باشيم اي مسافر خاطره بر دوش زمان اي هم قبيله .. عكس از الهه هنر و زيبايي : @blackswann777ثبت دیدگاه شما