پانته آ پناهی ها حتی به اندازه یک اجر ، بعد از حدود یک ماه هموطنان ما به کمکهای بیشتری نیاز دارند .فراموش نکنیم . اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که شدنی است 
@pasazlarzeh class=
حتی به اندازه یک اجر ، بعد از حدود یک ماه هموطنان ما به کمکهای بیشتری نیاز دارند .فراموش نکنیم . اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که شدنی است @pasazlarzehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران