احسان کرمی جانِ بابا بنواز...تو بنواز تا دنيا به ساز تو برقصد...با آدمها دوست باش، بخند، برقص، شاد باش، بى آنكه فكر كنى بايد هم نژاد ، همرنگ ، هم عقيده و يا حتى همزبانشان باشى...چرا كه آدم بودن كافيست بابا! دنيا خيلى كوچكتر و بزرگتر از آنيست كه به تو مينمايانند...كوچكتر از آنكه خم به ابرويت بياورد و بزرگتر از آنكه خوشيهايش را پايان باشد...خوش باش و خم به ابرو نياور...پاى تو كه وسط باشد بابايت هر آنچه كه تو بخواهى ميشود...كوه، سر پناه،رعد، باران، آتش، موج، نسيم، قايق، پارو،سايه بان، چتر،پله...فقط اراده كن كه شاد باشى...اراده ميكنم تا دنيا به ساز تو برقصد جانِ بابا بنواز.
سراسر هستى من كتاب دعايى است كه هر فرازش با نام تو آغاز ميشود و با نام تو پايان ميابد...با نام تو جان ميابد... class=
جانِ بابا بنواز...تو بنواز تا دنيا به ساز تو برقصد...با آدمها دوست باش، بخند، برقص، شاد باش، بى آنكه فكر كنى بايد هم نژاد ، همرنگ ، هم عقيده و يا حتى همزبانشان باشى...چرا كه آدم بودن كافيست بابا! دنيا خيلى كوچكتر و بزرگتر از آنيست كه به تو مينمايانند...كوچكتر از آنكه خم به ابرويت بياورد و بزرگتر از آنكه خوشيهايش را پايان باشد...خوش باش و خم به ابرو نياور...پاى تو كه وسط باشد بابايت هر آنچه كه تو بخواهى ميشود...كوه، سر پناه،رعد، باران، آتش، موج، نسيم، قايق، پارو،سايه بان، چتر،پله...فقط اراده كن كه شاد باشى...اراده ميكنم تا دنيا به ساز تو برقصد جانِ بابا بنواز. سراسر هستى من كتاب دعايى است كه هر فرازش با نام تو آغاز ميشود و با نام تو پايان ميابد...با نام تو جان ميابد...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران