رستاک ٰ
اين پسر بچه با زندگى جنگيد تا به روياهاش برسه،
منم مى جنگم فقط به خاطر روياهاى همين پسر بچه
ٰ
#رستاك / #Rastaak class=
ٰ اين پسر بچه با زندگى جنگيد تا به روياهاش برسه، منم مى جنگم فقط به خاطر روياهاى همين پسر بچه ٰ #رستاك / #Rastaakثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران