حدیثه تهرانی گل از گل نسيم مي شكفد وقتي دستش به دست هاي تو مي رسد ... تو شقايق ناب صحراهاي بي بهاري ... تمام دلخوشي قلب هاي پر ترك در انتظار باران سنگ ها ... تو ...
پ.ن: سركار وقتي دلت عجيب شعر بخواهد ...🌟🌟💎💎🌹🌹 class=
گل از گل نسيم مي شكفد وقتي دستش به دست هاي تو مي رسد ... تو شقايق ناب صحراهاي بي بهاري ... تمام دلخوشي قلب هاي پر ترك در انتظار باران سنگ ها ... تو ... پ.ن: سركار وقتي دلت عجيب شعر بخواهد ...🌟🌟💎💎🌹🌹ثبت دیدگاه شما