محمد اصفهانی وقوع زمين لرزه در غرب و جنوب غربى كشورمان را خدمت تمامى هموطنانم تسليت عرض مى كنم. فردا در كنسرت حديث سرفرازى، به جان باختگان اين حادثه و بازماندگان داغدار و محترمشان اداى احترام خواهيم كرد و پاداش نيايشهاى مذهبى آيينى مان را به محضر اين عزيزان نثار مى كنيم class=
وقوع زمين لرزه در غرب و جنوب غربى كشورمان را خدمت تمامى هموطنانم تسليت عرض مى كنم. فردا در كنسرت حديث سرفرازى، به جان باختگان اين حادثه و بازماندگان داغدار و محترمشان اداى احترام خواهيم كرد و پاداش نيايشهاى مذهبى آيينى مان را به محضر اين عزيزان نثار مى كنيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران