رضا صادقی ☑️ قبل از قضاوت درباره من، اطمینان حاصل کن که خودت انسان کاملی هستی!
‌🔹با چوب پوسیده نمی شود
قایق و کشتی ساخت..
همانطور که با افکار پوسیده
نمی توان خوشبخت شد...!
کاش میشد فهموند که #مخالف_دشمن_نيست فقط دیدگاهش متفاوته .... #rezasadeghi #فصل_تازه_رضا_صادقى #خودمون_به_داد_خودمون_برسیم class=
☑️ قبل از قضاوت درباره من، اطمینان حاصل کن که خودت انسان کاملی هستی! ‌🔹با چوب پوسیده نمی شود قایق و کشتی ساخت.. همانطور که با افکار پوسیده نمی توان خوشبخت شد...! کاش میشد فهموند که #مخالف_دشمن_نيست فقط دیدگاهش متفاوته .... #rezasadeghi #فصل_تازه_رضا_صادقى #خودمون_به_داد_خودمون_برسیمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران