تسليت به جامعه ايران يادمه اين قطعه رو استاد براي زلزله بم خوندن باشد كه روح تمام عزيزان در آرامش باشدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران