من اين فيلمو بالاي صدبار ديدم يادش به خير آقاي كيميايي يه زماني انگيزه خيلي ها مثل من براي ورود به سينما بود.ياد اسطوره بازيگري به خيرثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران