اين كار زيباي شهرام ناظري عزيز و مرحوم ذوالفنون من رو ميبره به سالهاي دور سالهايي كه پخش ماشين پدرم پر بود از موسيقي ايراني سالهايي كه باشنيدن دوباره اش پرت ميشم به همون دوران.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران