مهراب قاسم خانی از قديم گفتن حياط بايد گربه هم داشته باشه... دروغ گفتم از قديم نگفتن. خودم همين الان گفتم class=
از قديم گفتن حياط بايد گربه هم داشته باشه... دروغ گفتم از قديم نگفتن. خودم همين الان گفتمثبت دیدگاه شما