داریوش فرضیایی #farziaee.ir#فرهنگ#
گفتم رانندگی چقدر بد شده 
میگه :فرهنگ 
میگم؛ نون چرا کیفیت نداره
میگه ؛ فرهنگ 
میگم بدونه اینکه در بزنه دردستشویی رو باز میکنه 
میگه؛ فرهنگ 
میگم؛ دارو گیرم نيومد 
میگه ؛ فرهنگ 
میگم ؛ بچه درسهاش ضعیفه 
میگه ؛فرهنگ 
میگم ؛ تو مترو جای نشستن نبود 
میگه ؛ فرهنگ 
میگم؛ همسایه مون خیلی سرو صدا میکنه 
میگه ؛ فرهنگ 
میگم ؛ آب و برق جیره بندی میشه 
میگه ؛ فرهنگ 
میگم ؛ معلممون سر کلاس نیومده 
میگه ؛ فرهنگ 
میگم ؛ غذا اضافه اومده 
میگه ؛ فرهنگ 
عصبانی شدم و سرش داد زدم و گفتم ؛ من هرچی میگم هی میگی: فرهنگ فرهنگ ؛ یعنی چی فرهنگ 
با خونسردی گفت :
تا فرهنگ نباشه هیچ چیزی از اينهايي که گفته درست نميشه
لحظه ای به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم ؛ عجب جمله سنگینی بود کمرم رگ به رگ شد class=
#farziaee.ir#فرهنگ# گفتم رانندگی چقدر بد شده میگه :فرهنگ میگم؛ نون چرا کیفیت نداره میگه ؛ فرهنگ میگم بدونه اینکه در بزنه دردستشویی رو باز میکنه میگه؛ فرهنگ میگم؛ دارو گیرم نيومد میگه ؛ فرهنگ میگم ؛ بچه درسهاش ضعیفه میگه ؛فرهنگ میگم ؛ تو مترو جای نشستن نبود میگه ؛ فرهنگ میگم؛ همسایه مون خیلی سرو صدا میکنه میگه ؛ فرهنگ میگم ؛ آب و برق جیره بندی میشه میگه ؛ فرهنگ میگم ؛ معلممون سر کلاس نیومده میگه ؛ فرهنگ میگم ؛ غذا اضافه اومده میگه ؛ فرهنگ عصبانی شدم و سرش داد زدم و گفتم ؛ من هرچی میگم هی میگی: فرهنگ فرهنگ ؛ یعنی چی فرهنگ با خونسردی گفت : تا فرهنگ نباشه هیچ چیزی از اينهايي که گفته درست نميشه لحظه ای به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم ؛ عجب جمله سنگینی بود کمرم رگ به رگ شدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران