نسرین مقانلو امروز تولد دوست و همکار خوبم امینه
تولدت مبارک امین عزیز
امیدوارم در کنار نیلوفر عزیزم همسر نازنینتو
پسر گلت سالیان،سال سلامت و شاد باشی.
و مثل همیشه موفق هنرمند مردمی.
Happy birtday my firend
You are good actor. class=
امروز تولد دوست و همکار خوبم امینه تولدت مبارک امین عزیز امیدوارم در کنار نیلوفر عزیزم همسر نازنینتو پسر گلت سالیان،سال سلامت و شاد باشی. و مثل همیشه موفق هنرمند مردمی. Happy birtday my firend You are good actor.ثبت دیدگاه شما