تهمینه میلانی ‏به ساعت ها بگویید بخوابند
بیهوده زیستن را 
نیازی به شمارش نیست

شاملو 
۲۱ آذر زادروز شاملوی بزرگ گرامی باد class=
‏به ساعت ها بگویید بخوابند بیهوده زیستن را نیازی به شمارش نیست شاملو ۲۱ آذر زادروز شاملوی بزرگ گرامی بادثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران