پرستو صالحی خود را به دو نیم شَقه کردم، نیمی سیاه و سپید نیمی رنگینرو زانپس ایرانم را به گوش کِشیدم و به نیمه سیاه و سپیدِ صورتم
تبعید کردم. چرا که نیمه رنگی صورتم حتی گوش نداشت، چه رسد به کشیدن بارِ ایران بر دوش ... و برای تماشای این شهر خاکستری، نگاهی خاکستری را برگزیدم ، تا شاید خنثی شوم و بگذرم از این قومِ هزار رنگ...و زبان را در دهانم غلاف کردم تا مبادا واژه هایم به غلط تعبیر شوند  اينجا ایران است ! هر واژه را جمله ای براي تفهیم لازم است (خودم). پي نوشت : مي دونم تكراريه😉 class=
خود را به دو نیم شَقه کردم، نیمی سیاه و سپید نیمی رنگینرو زانپس ایرانم را به گوش کِشیدم و به نیمه سیاه و سپیدِ صورتم تبعید کردم. چرا که نیمه رنگی صورتم حتی گوش نداشت، چه رسد به کشیدن بارِ ایران بر دوش ... و برای تماشای این شهر خاکستری، نگاهی خاکستری را برگزیدم ، تا شاید خنثی شوم و بگذرم از این قومِ هزار رنگ...و زبان را در دهانم غلاف کردم تا مبادا واژه هایم به غلط تعبیر شوند اينجا ایران است ! هر واژه را جمله ای براي تفهیم لازم است (خودم). پي نوشت : مي دونم تكراريه😉ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران