پرویز پرستویی کردها
 تمام مرگ هارا تجربه کرده اند...
مردن با گلوله
مردن با اعدام
مردن دسته جمعی
مردن با سر بریده شدن
مردن با بمب شیمیایی
مردن با سرما
مردن با گرسنگی...
واینبار زلزله
اما هرگز از ترس نمرده اند 
فدای همه مردان و زنان کرد class=
کردها تمام مرگ هارا تجربه کرده اند... مردن با گلوله مردن با اعدام مردن دسته جمعی مردن با سر بریده شدن مردن با بمب شیمیایی مردن با سرما مردن با گرسنگی... واینبار زلزله اما هرگز از ترس نمرده اند فدای همه مردان و زنان کردثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران