پرویز پرستویی تنها
من نیستم که در این خانه غریبم
خانه نیز در غربت یک محله و 
محله در غربت شهرو 
شهر در غربت یک سرزمین و 
سرزمین در غربت جهان و 
جهان نیز در چرخه ی زمانه غریب است. class=
تنها من نیستم که در این خانه غریبم خانه نیز در غربت یک محله و محله در غربت شهرو شهر در غربت یک سرزمین و سرزمین در غربت جهان و جهان نیز در چرخه ی زمانه غریب است.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران