علی ضیا بودنت را با هيچ چيز اين جهان نميشود عوض كرد
من به همين دلخوشي  جهان را ادامه ميدهم
مگر نه جهان بي تو
مثل هواي بي اكسيژن است
كشنده ميشود
هزار و هفده شب
A.Z
@mr_pirzadeh class=
بودنت را با هيچ چيز اين جهان نميشود عوض كرد من به همين دلخوشي جهان را ادامه ميدهم مگر نه جهان بي تو مثل هواي بي اكسيژن است كشنده ميشود هزار و هفده شب A.Z @mr_pirzadehثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران