علی ضیا غم پاره ي تن من است
شادي هم به من نيامده
و انگار من بلد نيستم چگونه دوستت بدارم
 هر جور كه دوستت داشتم
غم را سرازير كرده اي به قلبم
هر روز فكر ميكنم دورم
هر روز فكر ميكنم كمم
هر روز فكر ميكنم نيستي
خيالت راحت تو بدون خضاب هاي مرسوم هم زيبايي
من دلت را عاشق شدم
مگر نه روي زيبا در جهان هست
عشقت پاره ي تن من است
غم نيز
هزار و هيجده شب
A.Z
@s_alireza_haghshenas class=
غم پاره ي تن من است شادي هم به من نيامده و انگار من بلد نيستم چگونه دوستت بدارم هر جور كه دوستت داشتم غم را سرازير كرده اي به قلبم هر روز فكر ميكنم دورم هر روز فكر ميكنم كمم هر روز فكر ميكنم نيستي خيالت راحت تو بدون خضاب هاي مرسوم هم زيبايي من دلت را عاشق شدم مگر نه روي زيبا در جهان هست عشقت پاره ي تن من است غم نيز هزار و هيجده شب A.Z @s_alireza_haghshenasثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


مریم
عاششششقتم


مریم
عاششششقتم