علی اوجی عصر سه شنبه ساعت شش عصر اجراى موسيقى  مكتب تهران
 سپند امير سليمانى و نيما رمضان  ورود براى همه آزاد و رايگان است. 
آدرس آبان جنوبى خيابان كيوان گالرى مكتب تهران. 
كلا از اين كه سپند موسيقى رو جدى گرفته خوشحالم 
و اينكه هر كسى بتونه هر استعدادى رو كه داره جدى بگيره 
حالا سپند كه قبل از بازيگرى به موسيقى جدى نگاه مى كرده 
آرزو مى كنم در اين راه هم موفق باشه 
بزودى قطعه شب پاييز منتشر مى شه و قضاوت با شما. class=
عصر سه شنبه ساعت شش عصر اجراى موسيقى مكتب تهران سپند امير سليمانى و نيما رمضان ورود براى همه آزاد و رايگان است. آدرس آبان جنوبى خيابان كيوان گالرى مكتب تهران. كلا از اين كه سپند موسيقى رو جدى گرفته خوشحالم و اينكه هر كسى بتونه هر استعدادى رو كه داره جدى بگيره حالا سپند كه قبل از بازيگرى به موسيقى جدى نگاه مى كرده آرزو مى كنم در اين راه هم موفق باشه بزودى قطعه شب پاييز منتشر مى شه و قضاوت با شما.ثبت دیدگاه شما