زنان این سرزمین را دست کم نگیرید. . به جایش صفر تا سکو را ببینید، انرژی بگیرید، انگیزه بگیرید و ببينيد زن بودن چه كارِ خفنيه. . @mahtab.keramati @zero_to_podium @shiva_aba @shahrbano.mansorian @elahe.mansoriyan @soheila.mansorianثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران