هانیه توسلی گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد
از برق اين زمرد هين دفع اژدها كن class=
گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد از برق اين زمرد هين دفع اژدها كنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران