هانیه توسلی با وجود اينكه طراحى كاركترها و شكل و شمايل آدم ها بسيار خلاقانه و جذاب و با مزه است اما قصه و ماجرا بسيار ساده به نظر مى رسد و همين سادگى آدم را بيچاره مى كند.همين صحنه قلبم را له كرد و ساعت هاست به همين صحنه و نگاه هاى پر حسرتشان فكر مى كنم و به اين فكر مى كنم كه دنياى ما آدم ها هرچقدر شلوغ و عصبانى و بى رحم باشد باز عشق عميق انسانى است كه خودش را به هر شكلى از جايى فرياد مى زند.دل هايمان را مى لرزاند و حس عميق همدلى همه ى ما را به هم وصل مى كند.چيزى كه اين بچه ها در اين صحنه مى بيند از همان اتفاقات به ظاهر عادى است كه از نگاه اين بچه ها معجزه است و حسرت.اين فيلم همان كارى را با من كرد كه يكى از محبوب ترين رمان هاى زندگى ام كرده.مثل اجاق سرد آنجلا.معصوميت و عشق و همه ى چيزهايى كه انسانيت ناميده مى شود.ساده و سر راست.
اسم فيلم: my life as  a zucchini 
محصول كشور فرانسه class=
با وجود اينكه طراحى كاركترها و شكل و شمايل آدم ها بسيار خلاقانه و جذاب و با مزه است اما قصه و ماجرا بسيار ساده به نظر مى رسد و همين سادگى آدم را بيچاره مى كند.همين صحنه قلبم را له كرد و ساعت هاست به همين صحنه و نگاه هاى پر حسرتشان فكر مى كنم و به اين فكر مى كنم كه دنياى ما آدم ها هرچقدر شلوغ و عصبانى و بى رحم باشد باز عشق عميق انسانى است كه خودش را به هر شكلى از جايى فرياد مى زند.دل هايمان را مى لرزاند و حس عميق همدلى همه ى ما را به هم وصل مى كند.چيزى كه اين بچه ها در اين صحنه مى بيند از همان اتفاقات به ظاهر عادى است كه از نگاه اين بچه ها معجزه است و حسرت.اين فيلم همان كارى را با من كرد كه يكى از محبوب ترين رمان هاى زندگى ام كرده.مثل اجاق سرد آنجلا.معصوميت و عشق و همه ى چيزهايى كه انسانيت ناميده مى شود.ساده و سر راست. اسم فيلم: my life as a zucchini محصول كشور فرانسهثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران