ارجمن برزو فقط يه ايراني ميتونه اين جمله رو درك كنه كه: هيچوقت ما رو دست كم نگيرين ، كاراي غيرممكن زياد انجام ميديم😜باور ندارين؟ از مردم استراليا بپرسين واسه شما تعريف ميكنن
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷⚽️⚽️⚽️⚽️✌️✌️✌️✌️ class=
فقط يه ايراني ميتونه اين جمله رو درك كنه كه: هيچوقت ما رو دست كم نگيرين ، كاراي غيرممكن زياد انجام ميديم😜باور ندارين؟ از مردم استراليا بپرسين واسه شما تعريف ميكنن 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷⚽️⚽️⚽️⚽️✌️✌️✌️✌️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران