لیندا کیانی پریشان حالیِ شب های خود
با او نمی گویم

که می ترسم ببیند ناگهان
خواب پریشانی...! #لاادری class=
پریشان حالیِ شب های خود با او نمی گویم که می ترسم ببیند ناگهان خواب پریشانی...! #لاادریثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران