شهره سلطانی بياييم بند زبان را ببنديم
و بال انديشه را بگشاييم،
براى گفتن هميشه وقت هست 
اما براى انديشيدن
ممكن اســـت ديـــر شود!! # محمود دولت‌ آبادى class=
بياييم بند زبان را ببنديم و بال انديشه را بگشاييم، براى گفتن هميشه وقت هست اما براى انديشيدن ممكن اســـت ديـــر شود!! # محمود دولت‌ آبادىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران