شهره سلطانی بيچاره حيوانات سرزمين من كه ناجوانمردانه كشته ميشوند ، بيچاره بچه هاي سرزمين من كه هر روز شاهد أين جنايات هستند و در دامان أين جنايتكاران بزرگ ميشوند .  تو ميزتي و ميكشي و بعد شب كنار بچه بيگناهت سر بر بالشت ميگذاري و ميخوابي و كودك بيجاره به خيال اينكه چه  پدر مهرباني دَارد 😔  بيچاره ما ....
#كشتار_ازار_حيوانات_را_متوقف_كنيد class=
بيچاره حيوانات سرزمين من كه ناجوانمردانه كشته ميشوند ، بيچاره بچه هاي سرزمين من كه هر روز شاهد أين جنايات هستند و در دامان أين جنايتكاران بزرگ ميشوند . تو ميزتي و ميكشي و بعد شب كنار بچه بيگناهت سر بر بالشت ميگذاري و ميخوابي و كودك بيجاره به خيال اينكه چه پدر مهرباني دَارد 😔 بيچاره ما .... #كشتار_ازار_حيوانات_را_متوقف_كنيدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران