پریناز ایزدیار نمى دانم .. ديروز من ، من نبودم يا امروز من ، من نيستم ! شبهايى كه شعرهايم خود به خود مى آمدند ، يادش به خير .. امروز حتى حرفها به زور به زبانم مى آيند ... پرى ناز class=
نمى دانم .. ديروز من ، من نبودم يا امروز من ، من نيستم ! شبهايى كه شعرهايم خود به خود مى آمدند ، يادش به خير .. امروز حتى حرفها به زور به زبانم مى آيند ... پرى نازثبت دیدگاه شما