شهره سلطانی اين عكسو تازه پيدا كردم 
آنوقتها كه إپل داشتم ، فوكول داشتم ، مقنعه چونه دار داشتم ،  دختر خوبى بودم  و سازمو حسابي تمرين ميكردم 😀( كنسرت دانشگاه هنر اگر اشتباه نكنم سال١٣٧٣) class=
اين عكسو تازه پيدا كردم آنوقتها كه إپل داشتم ، فوكول داشتم ، مقنعه چونه دار داشتم ، دختر خوبى بودم و سازمو حسابي تمرين ميكردم 😀( كنسرت دانشگاه هنر اگر اشتباه نكنم سال١٣٧٣)ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران