عماد طالب زاده اى بزرگ موندنى تولدتون مبارك ... شما هميشه براى ما بزرگ هستيد ... دوران نوجوانى من با قلم شما ، صداى شما هميشه عاشقانه بود ... هميشه در قلب سرزمينمون بزرگيد و ماندگار و سبز ....❤️
............
#شاملو  #شاملوى_بزرگ  #آقاى_عشق class=
اى بزرگ موندنى تولدتون مبارك ... شما هميشه براى ما بزرگ هستيد ... دوران نوجوانى من با قلم شما ، صداى شما هميشه عاشقانه بود ... هميشه در قلب سرزمينمون بزرگيد و ماندگار و سبز ....❤️ ............ #شاملو #شاملوى_بزرگ #آقاى_عشقثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران