مژده لواسانی .
براى همه ى ما
همه ى روزها فراموش مى شوند
به جز همان يك روز
كه نشانى اش را به هيچكس نگفته ايم!
 #محمد_رضا_عبدالملكيان# class=
. براى همه ى ما همه ى روزها فراموش مى شوند به جز همان يك روز كه نشانى اش را به هيچكس نگفته ايم! #محمد_رضا_عبدالملكيان#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران