نسرین مقانلو دلم  از بی صداقت بودن آدمها
گرفته،خدایا مددی کن که مثل همیشه
بتونم ببخشم. class=
دلم از بی صداقت بودن آدمها گرفته،خدایا مددی کن که مثل همیشه بتونم ببخشم.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران