پندار اکبری درود به همه شما مردان آسماني ،
١٧٥ شهيد غواص ، ١٧٥ نماد غيرت و مقاومت 
نام و يادتان در تاريخ سرزمينم جاودانه خواهد ماند 
#١٧٥ #غواص #شهيد #شهدا #ايران #pendarakbari class=
درود به همه شما مردان آسماني ، ١٧٥ شهيد غواص ، ١٧٥ نماد غيرت و مقاومت نام و يادتان در تاريخ سرزمينم جاودانه خواهد ماند #١٧٥ #غواص #شهيد #شهدا #ايران #pendarakbariثبت دیدگاه شما