پرستو صالحی خيلي وقته دارم فكر مي كنم چرا نشان ازدواج تو كشور ما جدي گرفته نميشه !!!؟!؟ مگه حلقه ي ازدواج تنها چيزي نيست كه متاهل بودن يك زن و مرد رو تو جامعه نشون ميده ؟!؟! اگه ازدواج بده چرا انجامش ميدي؟! اگر خوبه و انجام ميدي چرا قايمش مي كني ؟! اون عده كه حلقه ي نگين دار ميخرن و مي ترسن نگين هاش بيفته كه شاهكارن ، خب چرا ؟! درسته ازدواج قبل از هر چيز يك تعهد قلبي ست ولي نشونه ي بيروني اون در اجتماع همين حلقه هاست با افتخار دستتون كنيد و بهانه دست افراد سودجو نديد. كوچيك شمام class=
خيلي وقته دارم فكر مي كنم چرا نشان ازدواج تو كشور ما جدي گرفته نميشه !!!؟!؟ مگه حلقه ي ازدواج تنها چيزي نيست كه متاهل بودن يك زن و مرد رو تو جامعه نشون ميده ؟!؟! اگه ازدواج بده چرا انجامش ميدي؟! اگر خوبه و انجام ميدي چرا قايمش مي كني ؟! اون عده كه حلقه ي نگين دار ميخرن و مي ترسن نگين هاش بيفته كه شاهكارن ، خب چرا ؟! درسته ازدواج قبل از هر چيز يك تعهد قلبي ست ولي نشونه ي بيروني اون در اجتماع همين حلقه هاست با افتخار دستتون كنيد و بهانه دست افراد سودجو نديد. كوچيك شمامثبت دیدگاه شما