فلورا نظری #felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari... كجا دستهاتو گم كردم .. كه پايان ِ من اينجا شد ؟!كجاي قصه خوابيدي كه من تو گريه بيدارم كه هرشب اهُرم دستهاتو به اغوشم بدهكارم تو با دلتنگيهاي من تو با اين جاده همدستي تظاهر كن ازم دوري تظاهر ميكنم هستي ... يه حسي از تو در من هست كه مي دونم تو رو دارم واسه برگشتنت هرشب درارو باز مي گذارم ... ❤️براي تو ..... عكس : خودم class=
#felor #felornazari #felor_nazari #felor_nazarii #nazari... كجا دستهاتو گم كردم .. كه پايان ِ من اينجا شد ؟!كجاي قصه خوابيدي كه من تو گريه بيدارم كه هرشب اهُرم دستهاتو به اغوشم بدهكارم تو با دلتنگيهاي من تو با اين جاده همدستي تظاهر كن ازم دوري تظاهر ميكنم هستي ... يه حسي از تو در من هست كه مي دونم تو رو دارم واسه برگشتنت هرشب درارو باز مي گذارم ... ❤️براي تو ..... عكس : خودمثبت دیدگاه شما