امیر آقایی اگر نتوانيم تنهاييمان را در آغوش كشيم،از ديگري به عنوان سپري در برابر انزوا سود خواهيم جست 
#اروين_يالوم class=
اگر نتوانيم تنهاييمان را در آغوش كشيم،از ديگري به عنوان سپري در برابر انزوا سود خواهيم جست #اروين_يالومثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران