شیلا خداداد الهی!خواندی تاخیر کردم.فرمودی،تقصیر کردم.
الهی!گفتی کریمم،امید بدان تمام است.تا کرم تو در میان است،نا امیدی حرام است. شب دوستان خوش class=
الهی!خواندی تاخیر کردم.فرمودی،تقصیر کردم. الهی!گفتی کریمم،امید بدان تمام است.تا کرم تو در میان است،نا امیدی حرام است. شب دوستان خوشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران