شیلا خداداد كردها هميشه براى كشورمان ايران در هر موقعيتى با جان و دل جنگيدند حالا وقت آن است كه ما براى آنها بجنگيم و تنهايشان نگذاريم...پس دست در دست هم دهيم كه امروز موقع همبستگيست.كمكهاى نقدى و غير نقدى ما هرچند كوچك ميتواند كمك بزرگى باشد class=
كردها هميشه براى كشورمان ايران در هر موقعيتى با جان و دل جنگيدند حالا وقت آن است كه ما براى آنها بجنگيم و تنهايشان نگذاريم...پس دست در دست هم دهيم كه امروز موقع همبستگيست.كمكهاى نقدى و غير نقدى ما هرچند كوچك ميتواند كمك بزرگى باشدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران