ملیکا شریفی نیا ا 
حالم بد است 
چطور باور كنم ؟ 
زنده ترين مردِ جهان بود 
حضوري استوار و عميق 
با دانشِ بسيار 
كسي كه در هر زمينه
حرفي براي گفتن داشت 
و هميشه 
بهترين ميزبان بود 
كسي كه مثل خيلي از ما
بي هدف زنده نبود
واقعا " زندگي " مي كرد ! 
كسي كه جاي خالي اش 
بي شك 
لطمه ي عظيمي خواهد زد 
به اين سينما 
به 
دلِ گرفته ي ما... class=
ا حالم بد است چطور باور كنم ؟ زنده ترين مردِ جهان بود حضوري استوار و عميق با دانشِ بسيار كسي كه در هر زمينه حرفي براي گفتن داشت و هميشه بهترين ميزبان بود كسي كه مثل خيلي از ما بي هدف زنده نبود واقعا " زندگي " مي كرد ! كسي كه جاي خالي اش بي شك لطمه ي عظيمي خواهد زد به اين سينما به دلِ گرفته ي ما...ثبت دیدگاه شما