. مغزم از هر خواسته ايي خاليست جز يك چيز كه همه چيز است، انسانم آرزوست🌿ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران