کورش سلیمانی ☀️
هر وقت به شما گوش مى دهم به انسان بودنم، به ايرانى بودنم اميدوار مى شوم.
ما مديون شماييم استاد. هنرِ ما، فرهنگِ ما، تاريخ و آينده و هويت ما مديون هنرمندىِ شماست. شما مايه ىِ فخر و مباهاتِ اين سرزمين هستيد. راه و روش هنرمندانه تان دراين سرزمين پاينده، در پناه لطف پروردگار، سايه ىِ حضرت عالى مستدام ... #محمد_رضا_شجريان class=
☀️ هر وقت به شما گوش مى دهم به انسان بودنم، به ايرانى بودنم اميدوار مى شوم. ما مديون شماييم استاد. هنرِ ما، فرهنگِ ما، تاريخ و آينده و هويت ما مديون هنرمندىِ شماست. شما مايه ىِ فخر و مباهاتِ اين سرزمين هستيد. راه و روش هنرمندانه تان دراين سرزمين پاينده، در پناه لطف پروردگار، سايه ىِ حضرت عالى مستدام ... #محمد_رضا_شجريانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران