مهراب قاسم خانی اگه در توانتون هست فراموش نكنيد شرايط على و خانواده اش رو. خيلى ها لطف كردن و مبلغ قابل توجهى جمع شد، ولى متاسفانه هنوز نزديك هم نشديم به مبلغ مورد نياز. هر چقدر هم خودمون رو خفه كرديم هيچ كسى غير از شما نشنيد صدامون رو. شايدم ميشنون ولى جاهاى مهم ترى دارن كه بودجه رو بريزن توش... به هر حال باز هم اميد اين پدر و مادر فقط به شماست و اگه معجزه اى بتونه اتفاق بيفته، فقط به دست شما امكان پذيره... كمك كنيد كه بتونيم به اين خانواده اميد رو عيدى بديم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 class=
اگه در توانتون هست فراموش نكنيد شرايط على و خانواده اش رو. خيلى ها لطف كردن و مبلغ قابل توجهى جمع شد، ولى متاسفانه هنوز نزديك هم نشديم به مبلغ مورد نياز. هر چقدر هم خودمون رو خفه كرديم هيچ كسى غير از شما نشنيد صدامون رو. شايدم ميشنون ولى جاهاى مهم ترى دارن كه بودجه رو بريزن توش... به هر حال باز هم اميد اين پدر و مادر فقط به شماست و اگه معجزه اى بتونه اتفاق بيفته، فقط به دست شما امكان پذيره... كمك كنيد كه بتونيم به اين خانواده اميد رو عيدى بديم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران