پرویز پرستویی بیماران
 اعصاب و روان دوران جنگ مظلوم‌ترین وگمنام‌ترین قشر رزمندگان‌اند که امروز نان و آبی برای هیچ رسانه ای ندارند کسی هم سراغشان نمیرود

فدا شدند تا امروز کسی قربانی جنگ نشود class=
بیماران اعصاب و روان دوران جنگ مظلوم‌ترین وگمنام‌ترین قشر رزمندگان‌اند که امروز نان و آبی برای هیچ رسانه ای ندارند کسی هم سراغشان نمیرود فدا شدند تا امروز کسی قربانی جنگ نشودثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران